اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

رشته های کارشناسی واحد رودهن سال تحصیلی 1401-1400

رشته های کارشناسی واحد رودهن سال تحصیلی 1401-1400

1.زبان و ادبیات فارسی

2. آموزش زبان انگلیسی

3. مترجمی زبان انگلیسی

4. فقه و حقوق اسلامی

5. علوم تربیتی

6.علوم سیاسی

7. اقتصاد

8 . مدیریت صنعتی

9. مدیریت مالی

10.مدیریت کسب و کارهای کوچک

11. حسابداری

12. علوم ورزشی

13. مشاوره

14. ریاضیات و کاربردها

15. شیمی کاربردی

16.زیست شناسی گیاهی

17. مهندسی برق

18. مهندسی صنایع

19. مهندسی عمران

20. مهندسی مکانیک

21. مهندسی کامپیوتر

22. علوم و مهندسی باغبانی

23. اقتصاد کشاورزی

24. مهندسی مکانیک بیوسیستم

25. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

26. علوم ومهندسی خاک

27. علوم و مهندسی صنایع غذایی

28. علوم و مهندسی محیط زیست

29. طراحی صنعتی

30. مهندسی شهر سازی

31. معماری داخلی

32. آموزش زبان انگلیسی (پاره وقت)

33. مترجمی زبان انگلیسی(پاره وقت)

34. روان شناسی (پاره وقت)

35. حقوق(پاره وقت)

36. حسابداری(پاره وقت)

37. زیست فناوری(پاره وقت)

38. زیست شناسی سلولی و مولکولی(پاره وقت)

39.مهندسی عمران(پاره وقت)

40. مهندسی کامپیوتر(پاره وقت)

41. مهندسی معماری(پاره وقت)

42. شیمی محض

43. میکروبیولوژی

44. زیست شناسی جانوری

45. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

46.گیاه پزشکی

47. ارتباط تصویری

48.زبان و ادبیات انگلیسی