مدیریت دوره های یادگیری آنلاین

تجزیه و تحلیل مواد منفی در مورد نام تجاری خود و پرداختن به آنها با تجزیه و تحلیل احساسات و مطبوعات.

از استادان این رشته بصورت آنلاین یاد بگیرید

تجزیه و تحلیل مواد منفی در مورد نام تجاری خود و پرداختن به آنها با تجزیه و تحلیل احساسات و مطبوعات.

مقدمه-مهارت برای زبان آموزان

تجزیه و تحلیل مواد منفی در مورد نام تجاری خود و پرداختن به آنها با تجزیه و تحلیل احساسات و مطبوعات.