اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

رشته های دکتری تخصصی واحد رودهن

رشته های دکتری تخصصی واحد رودهن

1. زبان و ادبیات فارسی

2. جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

3. برنامه ریزی درشی

4. مدیریت آموزشی

5. مشاوره

6. آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی

7. روانشناسی بالینی

8. روانشناسی تربیتی

9. روانشناسی سلامت

10. روانشناسی

11. مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

12. مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

13. مدیریت دولتی- رفتار سازمانی

14. مدیریت صنعتی- مدیریت نوآوری

15. مدیریت تکنولوژی- مدیریت نوآوری

16. مدیریت تکنولوژی- مدیریت انتقال تکنولوژی

17. مالی- مهندسی مالی

18. شیمی- شیمی عالی

19. ریاضی- ریاضی آنالیز

20. مهندسی عمران- سازه

21. مهندسی عمران- ژئوتکنیک

22. مهندسی عمران- مهندسی مدیریت منابع آب

23. مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

24. مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها

25. مهندسی صنایع- کیفیت و بهره وری

26. اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاوری

27. ژنتیک و به نژادی گیاهی

28. اگرواکولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

29. زبان شناسی