اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

رشته های کارشناسی ارشد واحد رودهن سال تحصیلی 1401-1400

رشته های کارشناسی ارشد واحد رودهن سال تحصیلی 1401-1400

1-زبان و ادبیات فارسی

2-زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایدار

3-آموزش زبان انگلیسی

4-زبان و ادبیات انگلیسی

5-مترجمی زبان انگلیسی

6-جمعیت شناسی

7-پژوهش علوم  اجتماعی

8-تحقیقات آموزشی

9-علوم سیاسی

10-روابط بین الملل

11-روانشناسی عمومی

12-روانشناسی بالینی

13-روانشناسی تربیتی

14-علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی

15-علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

16-فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

17-مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

18-مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

19-جامعه شناسی ورزشی

20-برنامه ریزی درسی

21-تاریخ فلسفه آموزش و پرورش –تعلیم و تربیت اسلامی

22-مدیریت آموزشی

23-علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

24-حسابداری

25-مطالعات زنان-زن در خانواده

26-مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

27-مدیریت صنعتی –مدیریت پروژه

28-مدیریت مالی

29-مدیریت کسب و کار-مالی

30-مدیریت کسب و کار- بازار یابی

31-مشاوره مدرسه

32-مشاوره خانواده

33 -مشاوره توانبخشی

34- مهندسی معماری

35-شیمی- شیمی فیزیک

36-فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

37- زیست شناسی سلولی و مولکولی

38- زیست شناسی سلولی و مولکولی

39-میکروبیولوژی – بیوسیستماتیک و بوم شناسی

40- بیو شیمی

41- زیست فناوری میکروبی

42- زیست شناسی میکروبی

43- زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی

44-محیط زیست – آموزش محیط زیست

45- ژنتیک به نژادی گیاهی

46- اگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی

47-اگرو تکنولوژی

48-  اقتصاد کشاورزی – بازار یابی محصولات کشاورزی

49- اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

50- اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی

51- اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی

52- علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی

53- آمار اقتصادی

54- ریاضی کاربردی- ریاضی مالی

55- علوم کامپیوتر- هوش مصنوعی

56- مهندسی برق – سیستمهای الکترونیک دیجیتال

57- مهندسی برق –افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

58- مهندسی برق – مدارهای الکترونیک

59- مهندسی برق – برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

60- مهندسی برق – سیستم های قدرت

61- مهندسی برق – سامانه های برقی حمل و نقل

62- مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

63-  مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها

64- مهندسی عمران – مهندسی مدیریت منابع آب

65- مهندسی عمران – زلزله

66- مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

67- مهندسی عمران – سازه

68- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

69- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

70- مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

71- حقوق جزا و جرم شناسی

72- مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

73- باکتری شناسی

74-  مدیریت- تحقیق در عملیات

75-  طراحی شهری