اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی

پرستاری

مامائی

پرستاری داخلی- جراحی
پرستاری سالمندی
پرستاری سلامت جامعه
پرستاری کودکان
پرستاری مراقبت های ویژه
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
روان پرستاری
مامائی
مدیریت پرستاری
مشاوره در مامائی
بهداشت باروری
پرستاری