اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
علوم قرآن و حدیث
حقوق (خصوصی)
زبان و ادبیات عرب
تاریخ-تاریخ تشیع
مترجمی زبان عربی
فلسفه وحکمت اسلامی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
زبان و ادبیات عرب