اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم ورزشی                
تربيت بدني و علوم ورزشي 
فيزيولوژي ورزشي - فيريولوژي ورزشي و تندرستي 
مديريت ورزشي 
رفتار حركتي - يادگيري و كنترل حركتي 
آسيب شناسي ورزشي و حركات  اصلاحي - حركات اصلاحي             
فيزيولوژي ورزشي – بيوشيمي و متابوليسم ورزشي          
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت 
رفتار حركتي - يادگيري حركتي