اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ادیان وعرفان
تاریخ و تمدن ملل اسلامی            
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
الهيات و معارف اسلامي -  علوم قرآن و حديث 
الهيات و معارف اسلامي -  فقه و مباني حقوق اسلامي              
الهيات و معارف اسلامي -  فلسفه و كلام اسلامي 
فلسفه و كلام اسلامي -  فلسفه اسلامي 
فلسفه و كلام اسلامي -  كلام اسلامي 
الهيات و معارف اسلامي -  تاريخ و تمدن ملل اسلامي 
الهيات و معارف اسلامي -  اديان و عرفان 
مدرسي معارف اسلامي -  مباني نظري اسلام 
مدرسي معارف اسلامي -  آشنايي با منابع اسلامي 
مدرسي معارف اسلامي -  تاريخ و تمدن اسلامي 
مدرسي معارف اسلامي -  اخلاق اسلامي  
مدرسي معارف اسلامي -  انقلاب اسلامي 
فلسفه 
الهيات و معارف اسلامي -  علوم قرآن و حديث 
الهيات و معارف اسلامي -  فقه و مباني حقوق اسلامي             
مدرسي معارف اسلامي -  مباني نظري اسلام 
مدرسي معارف اسلامي -  آشنايي با منابع اسلامي 
حكمت متعاليه