اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

مرکز توسعه پزشکی

مرکز توسعه پزشکی

رشته تحصیلی

ظرفیت پذیرش

شهریه ( دلار)

مقطع

آموزش پزشکی

5

4000

کارشناسی ارشد