اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده طب ایرانی و مکمل

دانشکده طب ایرانی و مکمل

طب ایرانی