اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

تکنولوژی پرتوشناسی

علوم آزمایشگاهی

فناوری اطلاعات سلامت

گفتار درمانی

بینایی سنجی

فیزیوتراپی

بینایی سنجی
فیزیوتراپی
فناوری اطلاعات سلامت
گفتار درمانی

 

بینایی سنجی