اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت محیط
مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی بهداشت عمومی

 

اپیدمیولوژی
اقتصاد بهداشت
آمار زیستی
آموزش بهداشت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مهندسی بهداشت محیط
آمار زیستی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی